Choose lang
  • Denmark
  • Norway
  • Finland
  • Iceland
  • Sweden
  • Great Britain

Projektet Norden i Bio 2006

Tema Humor

Bakgrund

Rapporten ”Internordisk språkförståelse” som kom 2005 visar att ungdomar i de nordiska länderna har blivit sämre på att förstå varandras språk. Undersökningen bakom rapporten initierades av Nordiska kulturfonden. I ett frågeformulär tillkännagav hälften av de medverkande gymnasieeleverna att de varken i grundskolan eller i gymnasiet hade fått någon undervisning i de nordiska språken.
”Med Norden i Biografen” var ett danskt pilotprojekt som genomfördes hösten 2004 i Sønderjylland. Evenemanget var mycket populärt. Omkring 1000 elever och deras lärare såg olika skandinaviska spelfilmer under temat rasism.

Syfte

Undervisningen i nordiska språk genomförs med varierande engagemang och resultat i alla de nordiska länderna. Föreningarna Nordens Förbund och de nordiska informationskontoren gör nu gemensam sak för att utveckla pilotprojektet och engagera skolor i alla de nordiska länderna under projektnamnet Norden i Bio. Syftet är att förbättra elevernas kunskaper i de nordiska språken med hjälp av aktuella nordiska kortfilmer. Projektet ska också väcka elevernas intresse för nordisk film, nordisk kultur, historia, identitet och identitetsskillnader.

Projektet 2006/2007

Norden i Bio introduceras under våren 2006, och eleverna ser och arbetar med filmerna och tillhörande språkuppgifter under läsåret 2006/2007. De fem nordiska kortfilmerna är: Hjemmekamp (Norge 2004); Perkele (Finland 2004); Natan (Sverige 2003); Móðan (Island 2004) och Fisk (Danmark 2005). Språkundervisningen blir det centrala i projektet och 2006 års tema är HUMOR. Temat öppnar också för diskussioner om likheter och skillnader i de nordiska ländernas humor.
Målet är att 1000 skolklasser, från 8:e klass och uppåt, i hela Norden deltar i projektet, d.v.s. att 20-30.000 14-19-åriga elever får glädje av projektet och ökar sina kunskaper om de nordiska språken. Avsikten är att skapa en politisk vilja till att göra projektet årligen återkommande, och låta språkprojektet spridas som ringar på vattnet, med ett ökat antal deltagande skolor som följd.

Undervisningsmaterialet

Undervisningsmaterialet består av ett filmpaket och ett undervisningskompendium på alla de fem nordiska språken. Filmpaketet innehåller dels en DVD med de fem noggrant utvalda nordiska kortfilmerna med möjligheten att fritt välja textning på de olika språken, dels en pärm till kompendiet. Undervisningskompendiet innehåller olika förslag på hur man genomför lektioner i ämnena nordisk film, språk, humor, historia etc. Kompendiet kan laddas ner som pdf-fil här på www.nordenibio.org och därefter sättas in i pärmen.

Finansiering

Projektet finansieras dels med ansökta medel (huvudfinansieringen kommer från Nordiska kulturfonden), dels med egenfinansiering. Utöver detta stöds projektet av några av de nordiska ländernas ambassader i Norden, antingen finansiellt eller i form av praktiskt stöd till projektet.

Utvärdering

Hur elevernas nordiska språkkunskaper har utvecklats genom projektet kommer att belysas genom en omfattande utvärdering som genomförs i samarbete med en extern utredare.