Choose lang
  • Denmark
  • Norway
  • Finland
  • Iceland
  • Sweden
  • Great Britain

Språkutredning

"Udredning angående sprogforståelsen i Norden og den nationale opfølgning - aug. 2005" av Lis Madsen

Ett utdrag ur Lis Madsens text:

I de nordiska länderna ställs det mycket olika krav på undervisningen i de nordiska språken... I några länder har man överordnade ämnesmål, medan man i andra länder i högre grad beskriver ämnesinnehåll och ändå föreslår konkreta texter (t.ex. i Norge). Man kan märka att utvecklingen under de senaste åren på många håll går mot mer överordnade målformuleringar - men i Danmark har man fasta mål för stegen inom olika delområden. Ju senare tillkomna målbeskrivningar är, desto mer överordnade är målen och desto mindre konkreta är de. Historiska, geografiska, kulturella och politiska förhållanden lyser tydligt igenom när man studerar de olika beskrivningarna. För en del av de små språkgemenskaperna är det nordiska ett viktigt element. Färöarna och den svenskspråkiga delen av Finland t.ex. poängterar det nordiska, medan detta knappast ens nämns i några av de centralskandinaviska länderna (det gäller i synnerhet Sverige). Här har förpliktelsen mot det nordiska inskränkts till att gälla grannländerna.
Man ser en tydlig skillnad om det gäller ett grannlands språk eller ett mer avlägset nordiskt språk.

På Grönland och Island - och delvis även i den finskspråkiga delen av Finland - representeras det nordiska av att man studerar ett nordiskt språk på en relativt hög nivå. Det konkreta språket (danska och svenska) kan på så vis fungera som inträdesbiljett till det nordiska, men de andra nordiska språken nämns inte i grundskolans läroplaner. De omnämns både här och där, men på många ställen i till intet förpliktande formuleringar.

 

Hela utredningen kan laddas ner här: Sprogudredning